آموزش کرافتینگ، ساخت بلاک ها

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت بلوک ها
شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات
۱ Glowstone Glowstone Dust craft_glowstone منبع نور
۲ Snow Block Snowballs craft_snow بلوک برف
۳ TNT Gunpowder & Sand craft_tnt مواد منفجره
۴ Clay Block Clay craft_clay بلوک خاک رس
۵ Brick Block Clay Bricks craft_brick بلوک آجر 
۶ Bookshelf Wooden Planks & Book craft_bookshelf کتابخانه 
۷ Sandstone Block Sand craft_sandstone مصالح ساختمانی 
۸ Smooth Sandstone Sandstone Block craft_smoothsandstone مصالح ساختمانی
۹ Decorative Sandstone Sandstone Slabs craft_decorativesandstone مصالح ساختمانی
۱۰ Note Block Wooden Planks & Redstone craft_noteblock

پخش صدا

۱۱ Jack-O Lantern Pumpkin & Torch craft_jackolantern_new منبع نور
۱۲ Lapis Lazuli Block Lapis Lazuli Dye craft_lapis بلوک لاجورد
۱۳ Diamond Block Diamonds craft_diamondblock بلوک الماس
۱۴ Gold Block Gold Ingots craft_goldblock بلوک طلا
۱۵ Iron Block Iron Ingots craft_ironblock بلوک آهن
۱۶ Emerald Block Emeralds craft_emeraldblock بلوک امرلد
۱۷ Coal Block Coals craft_blockofcoal بلوک زغال سنگ
۱۸ Stone Brick Stone craft_stonebrick مصالح ساختمانی
۱۹ Wooden Stairs Wooden Planks craft_woodenstairs پله چوبی
۲۰ Stone Stairs Cobblestone or Stone Brick craft_stonestairs پله سنگی
۲۱ Cobblestone Wall Cobblestone or Moss Stone craft_cobblestonewall دیوار سنگی
۲۲ Block Of Redstone Redstone craft_blockofredstone بلوک رد استون
۲۳ Nether Brick Nether Brick craft_netherbrick مصالح ساختمانی
۲۴ Block of Quartz Nether Quartz craft_blockofquartz مصالح ساختمانی
۲۵ Chiseled Quartz Block Quartz Slab craft_chiseledquartzblock مصالح ساختمانی
۲۶ Pillar Quartz Block Block of Quartz craft_pillarquartzblock مصالح ساختمانی
۲۷ Stained Clay Hardened Clay & Dye craft_stainedclay مصالح ساختمانی
۲۸ Hay Bale Wheat craft_haybale غذای اسب
۲۹ Granite Diorite & Nether Quartz craft_granite بلوک تزئینی
۳۰ Andesite Diorite & Cobblestone craft_andesite بلوک تزئینی
۳۱ Diorite Cobblestone & Nether Quartz craft_diorite بلوک تزئینی
۳۲ Polished Granite Granite craft_polishedgranite بلوک تزئینی
۳۳ Polished Andesite Andesite craft_polishedandesite بلوک تزئینی
۳۴ Polished Diorite Diorite craft_polisheddiorite بلوک تزئینی
۳۵ Prismarine Prismarine Shard craft_prismarine بلوک تزئینی
۳۶ Prismarine Brick Prismarine Shard craft_prismarinebricks بلوک تزئینی
۳۷ Dark Prismarine Prismarine Shard & Ink Sac craft_darkprismarine بلوک تزئینی
۳۸ Sea Lantern  Prismarine & Prismarine Crystals craft_sealantern منبع نور
۳۹ Coarse Dirt Dirt & Gravel craft_coarsedirt مشابه خاک
۴۰ Slime Block Slimeball craft_slimeblock بلوک اسلایم
۴۱ Moss Stone Cobblestone & Vines craft_mossstone بلوک تزئینی
۴۲ Mossy Stone Brick  Stone Brick & Vines craft_mossystonebrick بلوک تزئینی
۴۳ Chiseled Stone Brick  Stone Brick Slab  craft_chiseledstonebrick بلوک تزئینی
۴۴ Red Sandstone Red Sand craft_redsandstone بلوک تزئینی
۴۵ Smooth Red Sandstone Red Sandstone craft_smoothredsandstone بلوک تزئینی
۴۶ Chiseled Red Sandstone Red Sandstone Red craft_chiseledredsandstone بلوک تزئینی