آموزش کرافتینگ، ساخت بلاک ها

ارسال شده توسط در آموزش بازی, آموزش کرافتینگ

دستورات ساخت بلوک ها
شماره نام وسیله وسایل مورد نیاز تصویر توضیحات
1 Glowstone Glowstone Dust craft_glowstone منبع نور
2 Snow Block Snowballs craft_snow بلوک برف
3 TNT Gunpowder & Sand craft_tnt مواد منفجره
4 Clay Block Clay craft_clay بلوک خاک رس
5 Brick Block Clay Bricks craft_brick بلوک آجر 
6 Bookshelf Wooden Planks & Book craft_bookshelf کتابخانه 
7 Sandstone Block Sand craft_sandstone مصالح ساختمانی 
8 Smooth Sandstone Sandstone Block craft_smoothsandstone مصالح ساختمانی
9 Decorative Sandstone Sandstone Slabs craft_decorativesandstone مصالح ساختمانی
10 Note Block Wooden Planks & Redstone craft_noteblock

پخش صدا

11 Jack-O Lantern Pumpkin & Torch craft_jackolantern_new منبع نور
12 Lapis Lazuli Block Lapis Lazuli Dye craft_lapis بلوک لاجورد
13 Diamond Block Diamonds craft_diamondblock بلوک الماس
14 Gold Block Gold Ingots craft_goldblock بلوک طلا
15 Iron Block Iron Ingots craft_ironblock بلوک آهن
16 Emerald Block Emeralds craft_emeraldblock بلوک امرلد
17 Coal Block Coals craft_blockofcoal بلوک زغال سنگ
18 Stone Brick Stone craft_stonebrick مصالح ساختمانی
19 Wooden Stairs Wooden Planks craft_woodenstairs پله چوبی
20 Stone Stairs Cobblestone or Stone Brick craft_stonestairs پله سنگی
21 Cobblestone Wall Cobblestone or Moss Stone craft_cobblestonewall دیوار سنگی
22 Block Of Redstone Redstone craft_blockofredstone بلوک رد استون
23 Nether Brick Nether Brick craft_netherbrick مصالح ساختمانی
24 Block of Quartz Nether Quartz craft_blockofquartz مصالح ساختمانی
25 Chiseled Quartz Block Quartz Slab craft_chiseledquartzblock مصالح ساختمانی
26 Pillar Quartz Block Block of Quartz craft_pillarquartzblock مصالح ساختمانی
27 Stained Clay Hardened Clay & Dye craft_stainedclay مصالح ساختمانی
28 Hay Bale Wheat craft_haybale غذای اسب
29 Granite Diorite & Nether Quartz craft_granite بلوک تزئینی
30 Andesite Diorite & Cobblestone craft_andesite بلوک تزئینی
31 Diorite Cobblestone & Nether Quartz craft_diorite بلوک تزئینی
32 Polished Granite Granite craft_polishedgranite بلوک تزئینی
33 Polished Andesite Andesite craft_polishedandesite بلوک تزئینی
34 Polished Diorite Diorite craft_polisheddiorite بلوک تزئینی
35 Prismarine Prismarine Shard craft_prismarine بلوک تزئینی
36 Prismarine Brick Prismarine Shard craft_prismarinebricks بلوک تزئینی
37 Dark Prismarine Prismarine Shard & Ink Sac craft_darkprismarine بلوک تزئینی
38 Sea Lantern  Prismarine & Prismarine Crystals craft_sealantern منبع نور
39 Coarse Dirt Dirt & Gravel craft_coarsedirt مشابه خاک
40 Slime Block Slimeball craft_slimeblock بلوک اسلایم
41 Moss Stone Cobblestone & Vines craft_mossstone بلوک تزئینی
42 Mossy Stone Brick  Stone Brick & Vines craft_mossystonebrick بلوک تزئینی
43 Chiseled Stone Brick  Stone Brick Slab  craft_chiseledstonebrick بلوک تزئینی
44 Red Sandstone Red Sand craft_redsandstone بلوک تزئینی
45 Smooth Red Sandstone Red Sandstone craft_smoothredsandstone بلوک تزئینی
46 Chiseled Red Sandstone Red Sandstone Red craft_chiseledredsandstone بلوک تزئینی